Yōkai

Through the circle, she smiles
White face, red lips, black thoughts
Through the circle, blood on tiles

Yokai02
Yokai01_web

Selfportrait.